Regulacioni planovi

TABELARNI PRIKAZ USVOJENE PROVEDBENO-PLANSKE DOKUMENTACIJE,ZA PODRUČJE OPĆINE NOVI GRAD

(USVOJENA NAKON 1992 GODINE)

 
 rb
 Nadležnost za
donošenje
planskog akta
 Naziv planskog akta

(Regulacioni plan ili Urbanistički projekat)

 
Odluke o usvajanju i provođenju Planova

“Službene novine Kantona Sarajevo”

1.
Općina Novi Grad

Regulacioni plan “Sokolje” (u toku izrada Plana)

br.16/97*
2.
Općina Novi Grad
Regulacioni plan “GRAS”
br.03/98
3.
Kanton Sarajevo
Regulacioni plan “Otoka – Meandar”
br.24/00
4.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Alipašin most I”
(u toku izrada Plana)
br.11/01*
5.
Grad Sarajevo
Regulacionog plana “RTV(u toku izrada Plana)
br.17/01*
6.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Alipašin most II i III”
br. 17/01
 
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Rajlovac III” (u toku izrada Plana)
br. 32/01*
7.
Kanton Sarajevo
Urbanistički projekat “TMP – Trg međunarodnog prijateljstva”
br. 13/02
8.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “HEPOK – Čengić Vila III”
br. 13/02
9.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Bačići”
br. 13/02
10.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Stup-Neđarići”
br. 13/02
11.
Grad Sarajevo

Izmjene i dopune Regulacioni plan “Švrakino Selo- Mlakve”(u toku izrada Plana)

br. 15/03*
12.
Općina Novi Grad
Izmjene i dopune Urbanističkog projekta posebnog područja Mojmilo*
br. 06/03*
13.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Zabrđe”
br. 03/04
14.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Bojnik-Dobroševići”
br. 06/04
15.
Općina Novi Grad
Urbanistički projekat stambeno-poslovne zone “SP- HEPOK”
br. 23/04
16.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Hrasno II”
br. 19/04
17.
Kanton Sarajevo
Regulacioni plan “Donje Telalovo polje”
br.18/05
18.
Općina Novi Grad
Urbanistički projekat “Zelena pijaca u naselju Alipašino polje B- faza”
br. 29/05
19.
Grad Sarajevo
Izmjene i dopune Regulacionog plana”Dobrinja”
br. 35/06
20.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan”TMZ Feroelektro”
br.28/07
21.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan”Neđarići I”
br.18/08
22.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan”Privredna zona Rajlovac”
br.26/08
23.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan ”Individualno stanovanje Rajlovac”
br.23/08
24.
Grad Sarajevo
Izmjene i dopune Regulacionog plana ”Otoka - Meandar”
br.26/08
25.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan ”Park šuma Hum”
br.23/09
26.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Švrakino Selo- Centar”
br. 37/09
27.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Buća potok I”
br. 33/10
28.
Grad Sarajevo
Izmjene i dopune Regulacioni plan “Alipašin most VII”
br. 14/11
29.
Općina Novi Grad

Izmjene i dopune Urbanističkog projekta “Trg međunarodnog prijateljstva”

 
br.19/13
30.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Briješće”
br.32/13
31.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Buća Potok II”
br.48/13
32.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Ahatovići”
br.10/14
33.
Općina Novi Grad

Izmjene i dopune Urbanističkog projekta “Trg međunarodnog prijateljstva” – Lokacija 3

 
br.14/14
34.
Općina Novi Grad
Urbanistički projekat “Trg Solidarnosti A faza – Alipašino polje”
 
br.14/14
35.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Park šuma Mojmilo”
br. 23/14
36.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Boljakov potok”
br. 31/14
37.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Vitkovac” 
br. 31/14
38.
Grad Sarajevo

Izmjene i dopune Regulacionog plana “TMZ Feroelektro” po skraćenoj proceduri

br. 31/14
39.
Grad Sarajevo

Izmjene i dopune Regulacionog plana “RTC Halilovići” po skraćenoj proceduri

br. 31/14
40.
Općina Novi Grad
Urbanistički projekat “Sportsko rekreativni centar Sarajeva”
br. 31/14
41.
Općina Novi Grad
Urbanistički projekat “Industrijska zona Zrak”
br. 44/15

*stavljen van snage – gimnazija Mojmilo;

* donesena Odluka o pristupanju izradi novog regulacionog plana

 


 

TABELARNI PRIKAZ USVOJENE PROVEDBENO-PLANSKE DOKUMENTACIJE, ZA PODRUČJE OPĆINE NOVI GRAD ( USVOJENA PRIJE 1992 GODINE)

 
 rb
Nadležnost za
donošenje
planskog akta
 Naziv planskog akta

(Regulacioni plan ili Urbanistički projekat)

 Odluke o usvajanju i provođenju Planova
“Službene novine grada Sarajevo”
1.
Skupština Grada Sarajeva
Regulacioni plan “Alipašino polje”

br.9/74, 9/77, 8/78, 18/78, 16/89

2.
Skupština Grada Sarajeva
Regulacioni plan”Švrakino Selo-Aneks”
usvojen kao Regulacioni plan “Pavle Goranin – Aneks”(u toku izrada Plana)
br.18/89*
3.
Skupština Grada Sarajeva

Regulacioni plan “Robno transportni centar u Halilovićima” (u toku izrada Plana)

br.20/90*
4.
Izvršni odbor SO Novi Grad
Urbanistički projekat posebnog područja Mojmilo
br.13/82, 22/82
5.
Skupština Grada Sarajeva

Regulacioni plan dijela poslovne zone Bačići lokalitet RO GIK Hidrogradnja Sarajevo”

br.20/86
6.
Izvršni odbor SO Novi Grad

Urbanistički projekat “Saraj polje”

usvojen kao Urbanistički projekat "Vojničko polje – Konjicije"

1986
  • donesena Odluka o pristupanju izradi novog regulacionog plana

  

TABELARNI PRIKAZ PROVEDBENO-PLANSKE DOKUMENTACIJE ZA PODRUČJE OPĆINI NOVI GRAD (IZRADA I DONOŠENJE U TOKU)

 
 R/b
 Nadležnost za
donošenje
planskog akta
 Naziv planskog akta

(Regulacioni plan ili Urbanistički projekat) 

 Odluke o pristupanju izradi
“Službene novine Kantona Sarajevo” Sarajevo”
1.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Alipašin most V”

br. 46/12, 30/15
2.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Alipašin most VI”

br. 46/12, 28/13
3.
Općina Novi Grad

Urbanistički projekat “Kongresni centar Sarajeva” 

br.19/13, 44/13, 23/15
4.
Općina Novi Grad

Urbanistički projekat “Spomenički komplaks Tunel D-B”

br. 48/13
5.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Sokolje”
br. 48/13
6.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Rajlovac III”

br. 10/14
7.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “RTV”
br. 14/14
8.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Alipašin Most I”

br. 14/14
9.
Općina Novi Grad

Izmjene i dopune Urbanističkog projekta posebnog područja Mojmilo

br. 50/14, 40/15
10.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Halilovići I”

br. 51/14
11.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Švrakino selo - Aneks”

br. 1/15
12.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Bojnik II”
br. 1/15
13.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Švrakino selo - Mlakve”

br. 11/15
14.
Grad Sarajevo
Regulacioni plan “Reljevo”
br. 14/15
15.
Grad Sarajevo

Regulacioni plan “Gornje Telalovo polje I”

br. 4/16
16.
Općina Novi Grad

Urbanistički projekt “Stambeno naselje – Južna padina brda Mojmilo – Dobrinja”

 
br. 5/16