Profil općine Novi Grad Sarajevo

Grafički prikaz broja zaposlenih

Grafički prikaz predstavlja kontinuirano povećanje broja zaposlenih na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo,

primjer izveden na bazi pokazatalje za mjesec Januar, period od 2012-2017.godine a

prema podacima preuzetim iz Biltena Federalnog Zavoda za statistiku

Kvalifikaciona struktura dostupna radna snaga na dan 31.01.2017.godine

VSS - Visoka stručna sprema

VŠS - Viša stručna sprema

SSS - Srednja stručna sprema

NSS - Niža stručna sprema

VKV - Visokokvalificirani (radnik)

KV -   Kvalificirani (radnik)

PKV - Polukvalificirani (radnik)

NKV - Nekvalificirani (radnik)

Baze malih i srednjih preduzeća Novi Grad Sarajevo

Registar kontakata poslovnih subjekata općine Novi Grad Sarajevo