OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE

“Obavještavamo građane da je Općina Novi Grad Sarajevo u skladu sa članom 46. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 7/05), poduzela aktivnosti za pokretanje inicijative za korekciju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“ – zona “C” (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 27/16) u cilju usaglašavanja grafičkog i tekstualnog dijela Plana na lokalitetu građevinskih parcela označenih kao C32 i C33 shodno članu 4. Odluke o provođenju Plana kojim je propisano da se na navedenim građevinskim parcelama mogu planirati objekti društvene infrastrukture - namjenjene obrazovanju i kulturi, ali isto nije prikazano u grafičkom dijelu plana kao i prihvaćenom prijedlogu Općine Novi Grad Sarajevo za planiranje objekta osnovne škole koji je kroz Izvještaj sa javne rasprave, kao sastavni dio Prijedloga Plana, razmatran i usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva na sjednici održanoj dana 29.06.2016. godine.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, organizovan je sastanak dana 17.10.2016. godine sa subjektima planiranja na kojem je nakon analize prijedloga korekcije provedbeno-planske dokumentacije, usaglašeno da se da se prihvata korekcija Plana.

Od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je dana 10.11.2016. godine dostavljen Elaborat Korekcije, i na isti su pribavljene saglasnosti nadležnih institucija uz sugestiju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da se javnost upozna sa istim.

            S tim u vezi, upoznajemo javnost o naprijed navedenom.”

 

korekcija izmjena i dopuna RP AM VII zona C

prijedlog odluke