PONOVNI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo

 PONOVNI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija

nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo

 

I

 

U cilju realizacije Program aaktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu, Općina Novi Grad Sarajevo poziva sve zainteresovane poslodavce prvenstveno s područja ove općine, Kantona Sarajevo, ali i šire da se prijave za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“.

 

Program ima prveshodno za cilj obezbjediti kvalitetnu radnu snagu poslodavcima, smanjiti broj nezaposlenih osoba, osposobiti i dokvalifikovati nezaposlene osobe i na taj način ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada, te smanjtii jaz između ponude i potražnje za stručnom i obučenom radnom snagom na tržištu rada.

 

II

Korisnici programa su poslodavci, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Ciljnu grupu čine nezaposlene osobe, bez obzira na radno iskustvo, koje su prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo.

III

 

Program podrazumijeva obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, pri čemu

  • Obuku i dokvalifikaciju definišemo kao usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja, a odvija se po internom programu  kod poznatog poslodavca, pri čemu poslodavac polazniku izdaje potvrdu ili uvjerenje o završenoj obuci i strukovnom usavršavanju.
  • Prekvalifikacija je složeniji proces koji podrazumijeva obučavanje polaznika za zanimanje drugačije od onog koje su stekli formalnim obrazovanjem. Proces prekvalifikacije podrazumijeva da se obuka provodi u centru ili ustanovi za prekvalifikaciju, gdje je izvođač prekvalifikacije dužan po završetku iste polaznicima uručiti certifikate/potvrde o prekvalifikaciji.

IV

 

Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije iznosi najviše  6 mjeseci, a može biti realizovana u centrima za obuku, koji su registrovani za ovu djelatnost ili kod poslodavca po internom programu.

 

Ukoliko se obuka odvija  po internom programu  kod poslodavca, isti je dužan nezaposlenu osobu prije početka obuke i dokvalifikacije primiti u radni odnos, pri čemu će se osoba obučavati tj dokvalifikovati kroz rad u pomenutoj firmi.

 

Nadalje, ukoliko se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija vrši kod poslodavca, poslodavac je dužan  o svom trošku osigurati polaznike za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu s važećim propisima.

V

 

Poslodavci će sami vršiti odabir kandidata shodno internim procedurama, a po potrebi i uz posredovanje Službe za zapošljavanje KS- Biroa Novi Grad Sarajevo.

 

U cilju realizacije ovog Programa, Općina Novi Grad Sarajevo će poslodavcima/ centrima za obuku - korisnicima ovog Programa, retroaktivno u jednokratnom iznosu, za novo zapošljavanje sufinansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije  nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 1.500 KM po osobi do 6 mjeseci obuke/ rada, uz obavezu poslodavca da osobe čija se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija finansiraju, po okončanju iste, zaposli na period od još najmanje 6 mjeseci.

Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od 1.500 KM, isti padaju na teret poslodavca/ centra za obuku.

 

VI

Općina Novi Grad Sarajevo će plaćenje obaveze po ovom Programu vršiti direktno poslodavcu/ izvođaču obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nakon završetka iste i dostavljanja dokaza da su polaznici završili obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju (certifikat, potvrda ili drugi validni dokaz), fakture/zahtjeva za plaćanje, izvještaja o provedenoj obuci od strane poslodavca/ izvođača obuke te dokaza da je osobi koja je prošla obuku produžen/ zaključen radni odnos za još  minimalno 6 mjeseci.

VII

 

Poslodavci – korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj uposlenika koji su imali u momenutu podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima odlaska u penziju radnika.

 

VIII

Poslodavci koji žele učestovati u ovom Programu podsticaja dužni su u originalu ili ovjerenoj fotokopiju dostaviti:

  1. Popunjenu aplikacijsku formu za finansiranje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije koju mogu preuzeti na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo novigradsarajevo.ba u rubrici Aktuelnosti - “Javni pozivi”
  2. Rješenje o registraciji u KS i uvjerenje o poreskoj registraciji sa ID brojem
  3. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana podnošenja aplikacije sa listingom o trenutnom broju radnika
  4. Plan i program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije centra za obuku ili poslodavca
  5. Predračun troškova podlodavca / izvođača obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije

 

IX

Posebno oformljena Komisija će izvršiti pregled pristiglih prijava i bodovanje aplikacija, pri čemu će se posebno cijeniti proizvodna i turistička djelatnost, rijetka zanimanja kao i broj osoba koje će se zaposliti u kompaniji.

 

X

Općina Novi Grad Sarajevo će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom zaključiti ugovore kojima će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

 

XI

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.  

 

Ukoliko se u ostavljenom roku ne prijavi dovoljan broj poslodavaca, Općina Novi Grad Sarajevo zadržava pravo korištenja i drugih kanala informisanja u cilju obezbjeđenja istih.

 

XII

 

Aplikacije s potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu Općina Novi Grad Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Javni poziv za Program „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca » -, najkasnije do  07.06.2017. godine.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo , kancelarija broj 231 na II spratu ili na broj telefona 033 291-281.

 

Aplikacija