O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje

 

           

            Na osnovu člana 13. Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj  2/14 i 18/17), Općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo raspisuje

 

           

O G L A S

za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje

 

I

 

               Predmet ovog oglasa su stanovi privatizovanih preduzeća koji su na osnovu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 28/05 i 2/08) stavljeni na raspolaganje Općini Novi Grad Sarajevo, kako slijedi:

 

 

         adresa stana

   struktura

  kvadratura

     u  m²

   šifra stana

     privatizovano    

       preduzeće

 1.

Emila Zole 4/5

jednosoban

      39    

 248 304 022

     Unioninvest         

      Holding dd

 2.

Lava Tolstoja 4/1

jednosoban

      39

 248 268 004

     Unioninvest 

      Holding dd

 3.

Trg ZAVNOBiH-a 10/1

garsonjera

      33

 246 125 001

  Tkaonica ćilima

 4.

Bajrama Zenunija 2/13-57

dvosoban

      58

 363 012 057

    Unioninvest 

     Holding dd

              

II

 

             Zahtjev za dodjelu stana mogu podnijeti radnici zaposleni u preduzeću do privatizacije preduzeća koji do sada nisu riješili stambeno pitanje. 

 

             Smatra se da lice ima riješeno stambeno pitanje:

 1. ako su nosioci stanarskog prava ili su bili nosioci stanarskog prava ili imaju stan ili kuću u vlasništvu ili suvlasništvu na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 2. ako imaju bespravno izgrađen stambeni objekat,
 3. ako član njegove uže porodice koji je živio s njim ima riješeno stambeno pitanje kako je to navedeno u tački 1. i 2.

 

      III

           

            Uz zahtjev (obrazac zahtjeva dostupan na info šalteru Općine Novi Grad Sarajevo) prilaže se dokumentacija koja nije starija od 6 (šest) mjeseci (original ili ovjerene kopije):

 1. CIPS-ova prijavnica (za podnosioca i članove porodičnog domaćinstva)
 2. Kućna lista - za podnosioca zahtjeva (šalter sala Općine Novi Grad Sarajevo)
 3. Uvjerenje o kretanju na adresi- za podnosioca zahtjeva i njegove punoljetne članove domaćinstva (MUP)
 4. Uvjerenje Općinskog suda u Sarajevu - Zemljišno knjižni ured Odsjek ZKU i KPU da podnosilac

zahtjeva i njegovi punoljetni članovi domaćinstva nisu vlasnici nekretnina                         

 1. Potvrda za podnosioca zahtjeva i njegove punoljetne članove domaćinstva da se ne vode kao korisnici stana, ne uzimajući u obzir privremena rješenja (Kantonalni stambeni fond, Hiseta br. 13A)
 2. Uvjerenje Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe da podnosilac zahtjeva i njegovi punoljetni članovi domaćinstva nisu kod Fonda riješili stambeno pitanje
 3. Uvjerenje da podnosilac zahtjeva i njegovi punoljetni članovi domaćinstva nisu bili evidentirani kao nosioci stanarskog prava niti korisnici vojnog stana (Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Marka Marulića br.2)
 4. Uvjerenje o neposjedovanju nekretnina – za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove domaćinstva,

od katastra Općina Kantona Sarajevo (služba će pribaviti službenim putem)

 1. Uvjerenje da nije podnesen zahtjev za legalizaciju objekta, izdavanje urbanističke saglasnosti ili odobrenje za građenje za podnosioca i punoljetne članove domaćinstva od Općina Kantona Sarajevo (služba će pribaviti službenim putem)
 2. Izjava podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova njegovog domaćinstva da nisu nosioci stanarskog

prava, da nisu bili nosioci stanarskog prava odnosno da nemaju stan ili kuću u vlasništvu ili suvlasništvu na teritoriji Bosne i Hercegovine (obrazac izjave u šalter sali Općine)

 1. Uvjerenje o pogibiji odnosno statusu člana porodice šehida ili poginulog borca (Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo)
 2. Uvjerenje o pripadnosti Armiji BiH, MUP-u, da je u toku rata bio pod radnom obavezom, odnosno u civilnoj zaštiti
 3. Rješenje nadležnog organa o statusu RVI ili civilne žrtve rata (Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo)
 4. Uvjerenje o najvećem ratnom priznanju, da je organizator otpora ili veteran prvoborac
 5. Dokaz o stručnoj spremi
 6. Dokaz o radnom stažu, odnosno da su bili zaposleni u preduzeću do privatizacije preduzeća
 7. Po potrebi i druga dokumentacija izdata od nadležne institucije.

 

                                                                        IV

 

            Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana sa traženom dokumentacijom je 15 dana od dana oglašavanja.

             Zahtjev se podnosi Komisiji za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina Novi Grad Sarajevo putem Službe za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

            Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predaje se u šalter sali Općine Novi Grad Sarajevo, svakim radnim danom od 8 – 18 sati.

            Prilikom predaje zahtjeva podnosilac je dužan pokazati ličnu kartu.

            Prilikom predaje zahtjeva podnosiocu se izdaje potvrda o prijemu zahtjeva.

            Neblagovremeno podneseni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

            U slučaju nepotpune dokumentacije podnosilac zahtjeva će od strane nadležne službe biti pozvan da isti u roku od 15 dana upotpuni, a ukoliko ne postupi po pozivu, služba će predložiti Komisiji za dodjelu stanova da zahtjev odbaci kao nepotpun.

 

                                                                                     V

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, soba 210, ili putem telefona 033/291-238.

 

                    VI

 

            Ovaj oglas će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj WEB stranici i na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo.