JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS

 JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

 

 

za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja

„Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS

 

I

                                                      

U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu i Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini, Općina Novi Grad Sarajevo poziva sve zainteresovane poslodavce prvenstveno s područja ove općine, odnosno s područja Kantona Sarajevo, da se prijave za učešće u Programu sufinansiranje zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“.

 

Riječ je o partnerskom Programu između JU Službe za zapošljavanje KS i Općine Novi Grad Sarajevo, koji je usmjeren na realizaciju podrške održivom zapošljavanju nezaposlenih osoba na način sufinansiranja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca sa teritorije općine Novi Grad Sarajevo. Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija podrazumijeva sistem interne obuke  koja će se vršiti isključivo kroz radni proces kod poslodavca u cilju praktičnog osposobljavanja zaposlenika prema potrebama istog.

 

II

 

JU Služba za zapošljavanje KS i Općina Novi Grad Sarajevo su u cilju pružanja podrške novom održivom zapošljavanju udružile jednake iznose finansijskih sredstva, pri čemu ukupna sredstva za provedbu ovog Programa iznose 46.400,00 KM za sufinansiranje 12 nezaposlenih osoba, i to 2 sa VSS stručnom spremom i 10 sa SSS stručnom spremom.

 

U cilju realizacije ovog Programa, Općina će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom i potpišu Ugovore na neodređeno vrijeme sa nezaposlenim osobama, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, za osobe s VSS spremom u trajanju od 12 mjeseci, mjesečno refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600,00 KM, a za osobe sa SSS stručnom spremom u trajanju od 6 mjeseci,  mjesečno refundirati po 500,00 KM kao podsticaj zapošljavanju.

 

III

 

Poslodavci, korisnici ovog programa, dužni su zaključiti pojedinačne Ugovore o radu na neodređeno vrijeme s nezaposlenim osobama.

 

Poslodavci su u obavezi u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, osim u slučaju odlaska u penziju postojećih radnika ili u drugom opravdanom slučaju, a za koji JU Služba za zapošljavanje KS mora dati svoju saglasnost.

 

IV

Poslodavci koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, odnosno, poslodavci koji nemaju uposlenika prijavljenih na PIO/MIO, ne mogu učestvovati u ovom Programu.

 

Programom mogu biti obuhvaćene sve nezaposlene osobe, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, prijavljene na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Novi Grad Sarajevo, najmanje godinu dana.

 

Općina će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana.

V

JU Služba za zapošljavanje KS zadržava pravo da za vrijeme trajanja Ugovora između Općine i poslodavca, a u cilju održivog zapošljavanja, vrši monitoring realizacije zaključenog Ugovora.

VI

Rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo.

 

VII

Poslodavci koji žele učestvovati u ovom Programu podsticaja dužni su u originalu ili ovjerenoj fotokopiju dostaviti:

  1. Popunjenu aplikacijsku formu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje KS, koja se može preuzeti na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo novigradsarajevo.ba u rubrici Aktuelnosti - “Javni pozivi”
  2. Rješenje o registraciji u KS i Uvjerenje o poreskoj registraciji sa ID brojem
  3. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja aplikacije sa listingom o trenutnom broju radnika

 

VIII

Posebno oformljena Komisija, sastavljena od predstavnika JU Služba za zapošljavanje KS i Općine Novi Grad Sarajevo, će izvršiti pregled pristiglih prijava i bodovanje aplikacija. Posebno će se bodovati sljedeće: vrsta djelatnosti kompanije, broj osoba koje će se zaposliti po ovom Programu, uspostavljeno partnerstvo na realizaciji održivog poslovnog plana, te upošljavanje teže upošljivih kategorija nezaposlenih osoba.

 

IX

Poslodavci koji su koristili kreditna i/ili grant sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, ne mogu učestvovati u ovom Programu.

 

X

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.  

 

XI

 

Aplikacije s potrebnom dokumentacijom dostaviti, na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu Općina Novi Grad Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje KS, najkasnije do 29.06.2017. godine.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 231 na II spratu ili na broj telefona 033 291-281.

 

aplikacija-1