Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u Mistral Technologies d.o.o.

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - ILO broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partner u Projektuje kompanija MistralTechnologiesd.o.o.u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U MISTRAL TECHNOLOGIES D.O.O.

 

I Uvod

 

Projekat “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavi funkcionalnog modela za povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja na prostoru lokalne zajednice. Općina Novi Grad Sarajevo je Vodeći partner na Projektu, a partneri su JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, te preduzeća Centrotrans-Eurolines dd Sarajevo, Cebos doo Sarajevo, Mistral Technologies doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo. Projekat se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada (UN - ILO) “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, a koji finansira Evropska unija. Realizacija specifičnih Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba u partnerskim kompanijama je jedna od planiranih projektnih aktivnosti, a ovaj Javni poziv tretira obuku u Mistral Technologies d.o.o.

 

II Predmet Javnog poziva

 

U svrhu realizacije prvog specifičnog cilja Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva “Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih sa područja Kantona Sarajevo“, kompanija Mistral Technologies d.o.o., u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo i Kantona Sarajevo, kao i ostale zainteresirane osobe koje trenutno nemaju poslovni angažman da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od tri mjeseca.

 

Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja po programu Mistral Technologies d.o.o. i to:

 

  • Za petnaest (15) nezaposlenih osoba za obuku i usavršavanje u razvoju softvera gdje polaznici trebaju imati već postojeće poznavanje materije objektno orijentiranog programiranja.

 

III Finansijski okvir

 

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbjeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ u okviru implementacije Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva. Tokom pohađanja obuke, polaznicima će biti obezbijeđena mjesečna finansijska naknada za topli obrok i kartu za prevoz sa pripadajućim porezima koja neće prelaziti 25% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj godini.

 

IV Selekcija polaznika obuke

 

Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija sastavljena od članova predstavnika kompanije koja vrši obuku. Odabir kandidata će zavisiti isključivo na njihovoj kompetentnosti i poznavanju potrebne osnovne materije u oblasti informacionih tehnologija, koji će se utvrditi kroz testiranje i intervju koje će pripremiti Komisija. Pridruženi član Komisije bit će Projekt koordinator za realizaciju obuka za nezaposlene u Projektu koji će učestvovati u monitoringu procesa predselekcije kandidata i u finalnoj selekciji kandidata/nezaposlenih za pohađanje obuke.

 

Kompanija će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na osnovu člana 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/16) u cilju regulisanja međusobnih prava i obaveza. Kandidati će po završetku obuke iz tačke I ovog Poziva dobiti potvrdu o završenoj obuci i stručnom usavršavanju od strane kompanije. Za minimalno 30 % obučenih nezaposlenih osoba po ovom Javnom pozivu sa najboljom ocjenom kroz Program obuke, obezbjeđeno je zapošljavanje u kompanijama koje provode obuku ili kod njihovih kooperanata i kadidati ce proci kroz probni rad u skladu sa vezecim propisima i pravilima firme. Prema poslovnoj politici kompanije ovom tipu ugovora (probni rad) podliježe svaki uposlenik. Ukoliko kandidati tokom zaposlenja na probnom radu odgovore zadacima projekta uspješno, te se pokažu kao članovi tima koji vrednuju i sprovode osnovne vrijednosti kompanije (timski igrač, pokretač promjena, teži ka izvrsnošću i kontinuiranom nadopunjavanju vlastitog znanja, spremnost na dijeljenje znanja), dobijaju mogućnost produženja ugovora.

 

V Ciljna grupa

 

Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji, – Biro Novi Grad Sarajevo, odnosno Kantona Sarajevo, kao i ostale zainteresirane osobe koje trenutno nemaju poslovni angažman a posjeduju jedno od sljedećih zvanja/zanimanja:

 

  • SSS, VŠS, VSS sprema, tehnička ili dizajnerska zanimanja, kao i osobe koje dokažu stečene vještine kroz neformalno obrazovanje što će biti utvrđeno od strane Komisije iz tačke IV ovog Poziva;
  • poznavanje engleskog jezika (minimum B2 nivo), budući da se obuka u kompaniji odvija na engleskom jeziku

 

Ukoliko svi tehnički preduslovi budu ispunjeni i učesnik/ica uspješno prođe proces selekcije, prednost za učešće u Programu po ovom Javnom pozivu će imati nezaposlene osobe iz sljedećih ranjivih kategorija društva: žene, mladi, lica sa prebivalištem na teritoriji općine koje su pogođene poplavama 2014.godine, osobe sa invaliditetom i lica sa preko 2 godine koji se vode u evidenciji nezaposlenih.

 

VI Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje

 

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

 

  1. 1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva) ili samostalno popratno prijavno pismo na engleskom jeziku
  2. 2. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
  3. 3. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili drugi vid uvjerenja da je osoba trenutno nezaposlena ili student
  4. 4. Izjava o davanju saglasnosti za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva

 

Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 30 (trideset) dana od dana objave istog naoglasnimpločama kompanijeMistralTechnologiesd.o.o.Sarajevo,zatimoglasnoj ploči i web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo.

 

VII Način prijave i rezultati Javnog poziva

 

Nezaposlena lica koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, prijavu sa pratećom dokumentacijom šalju putem email-a na adresu: school@mistral.ba

 

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim pločama i web stranicama iz tačke VI ovog Javnog poziva.

 

VIII Dodatne informacije

 

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti od strane Projekt koordinatora za realizaciju obuka za nezaposlene u Projektu iz tačke I ovog Javnog poziva na sljedeće kontakte: e-mail lejla.arnautovic@szks.ba; tel : 033/554-185) ili Šeficu upravljanja ljudskim potencijalima Mistral Technologies d.o.o. Amila Avdukić, amilaav@mistral.ba

 

 

U prilogu Prijava na Javni poziv!

 

 

 

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” i ni u kom slucaju ne odrazava službene stavove i misljenja Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.