Javni Pozivi

J A V N I P O Z I V vlasnicima nekretnina u obuhvatu Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst, 2/17), člana 33.  stav (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 24/17) i Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana...
13-09-2017 16:21:52 by admin

JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 5. Odluke o subvencioni...
11-09-2017 15:48:26 by admin

JAVNI POZIV - GASTROID CENTAR raspisuje konkurs za upis polaznika na obuku za konobara/-icu


Gastroid centar za obuke u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u saradnji s referentnim poslodavcima, i uz financijsku podršku Općine Novi Grad Sarajevo, raspisuje konkurs za obavljanje 2-mjesečne dinamične obuke za zanimanje konobara/-ice u centru Gastroid, i prakse kod potencijalnog poslodavca. Po uspj...
06-09-2017 14:00:38 by admin

J A V N I P O Z I V omladinskim udruženjima sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06  i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 9. i 14.  Odluke o org...
05-09-2017 10:20:26 by Press

J A V N I P O Z I V udruženjima nacionalnih manjina sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 9. i 14.  Odluke o orga...
05-09-2017 10:04:34 by Press

JAVNI POZIV za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2.  stav 1. tačka 7. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 14/2017) i  člana 4. Pravilnika o utvrđivanju uslova...
31-08-2017 10:36:43 by Press

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJAMA CEBOS DOO SARAJEVO I HERBAL SPA DOO SARAJEVO


Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - ILO, broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partneri u Projektu kompanije CEBOS doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo u saradnji sa JU Služba za zapošl...
24-07-2017 08:47:54 by Press

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA  za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS   I                                                        U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i podrške priv...
14-07-2017 16:08:21 by Press

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA / NVO


A/. Pozivaju se organizacije civilnog društva/NVO  da do utorka  27.6.2017. godine dostave prijedlog kandidata/kinju koji/a će biti imenovan/a u Komisija za ocjenjivanje i izbor projekata nevladinih i neprofitnih organizacija, a po Javnom pozivu za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitn...
21-06-2017 15:49:08 by admin

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO


Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene  novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 )  Općinski načelnik raspisuje   r/b   Adresa poslovnog prostora Površina u m2 Zona   Namjena   Početna...
21-06-2017 08:07:01 by admin

J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini


A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini za sljedeće prioritetne oblasti djelo...
19-06-2017 10:39:10 by admin

J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini


A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije humanitarnog karaktera koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini za sljedeće pr...
19-06-2017 10:36:21 by admin

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS


 JAVNI POZIV POSLODAVCIMA     za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS   I                                                        U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i podršk...
19-06-2017 09:45:18 by Press

PONOVNI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo


 PONOVNI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo   I   U cilju realizacije Program aaktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo z...
23-05-2017 10:36:15 by Press

J A V N I P O Z I V za upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo


J A V N I   P O Z I V za upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo   Predmet javnog poziva: Upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo. Cilj javnog poziva: Uspostava r...
22-05-2017 10:42:00 by Press

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2.  stav 1.  tačka 2. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sara...
04-04-2017 10:05:41 by admin

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO


JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO   r/b   Adresa poslovnog prostora Površina u m2 Zona   Namjena   Početna cijena u KM/m2 1. Trg Djece Dobrinje br. 13 62,33 II s...
29-03-2017 08:57:22 by Press

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA  za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo  I U cilju realizacije Program aaktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godin...
23-03-2017 09:44:11 by Press

Javni oglas za podnošenje prijedloga za dodjelu javnog priznanja "Zlatna plaketa" odbrane Općine Novi Grad Sarajevo"


JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA “ZLATNA PLAKETA ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO”     Objavljuju se kriteriji i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenog javnog priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini, i to:           «Zlatna plaket...
21-03-2017 09:39:25 by Press

JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014.-2020. godine br.01-02-6030/14 usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo od 31.03.2014. go...
15-03-2017 09:23:24 by Press