Javni Pozivi

Javni oglas za prijavu projekata nevladinih i neprofitnih udruženja koja okupljaju boračku populaciju u 2018. godini sa područja općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 49/06), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Sl. novine Kantona Sarajevo» / novi prečišćeni tekst/,  broj: 30/09), Odluke o finansiranju nevladinih i neprofitni...
22-03-2018 13:06:25 by Press

Javni oglas za dodjelu sredstava za realizaciju projekta "Centar za rani rast i razvoj" za 2018. godinu


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), član 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“- prečišćeni tekst, broj 30/09), člana 15. Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog...
22-03-2018 13:03:36 by Press

JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA “ZLATNA PLAKETA ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO”


Objavljuju se kriteriji i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenog javnog priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u 2018. godini, i to:                        «Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo»   U jednoj kalendarskoj godini dodjeljuju se tri "Zlatne plakete odbran...
20-03-2018 12:24:36 by admin

J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2018. godini


   A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2018. godini za sljedeće prioritetne oblasti d...
20-03-2018 10:04:38 by admin

J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2018. godini


   A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije humanitarnog karaktera koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2018. godini za sljedeć...
20-03-2018 10:03:07 by admin

Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja


                         Općina Novi Grad Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresovane osobe nastanjene na području općine Novi Grad Sarajevo da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator...
05-01-2018 14:47:43 by admin

O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje


                          Na osnovu člana 13. Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj  2/14 i 18/17), Općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo raspisuje               O G L A S za podnošenje za...
20-11-2017 14:27:56 by admin

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO


Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene  novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 )  Općinski načelnik raspisuje   r/b   Adresa poslovnog prostora Površina u m2 Zona   Namjena   Počet...
20-11-2017 14:15:49 by admin

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u Mistral Technologies d.o.o.


Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - ILO broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partner u Projektuje kompanija MistralTechnologiesd.o.o.u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Saraje...
02-11-2017 11:33:49 by admin

JAVNI POZIV za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2


JAVNI POZIV  za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2     I PREDMET JAVNOG POZIVA   Predmet Javnog poziva je dodjela plastenika površine 50m2  u cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih, socijalno i materijalno ugroženih porodica, odnosno...
01-11-2017 08:06:39 by admin

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJI CENTROTRANS-EUROLINES DD SARAJEVO


                                   Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ (u nastavku teksta: Projekat), partner u Projektu kompanija „Centrotrans-Eu...
16-10-2017 12:10:57 by admin

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju


    Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst),  člana 2.  stav 1. tačka 1. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 14/2017) i člana 20. Pravilnika  o posebnim u...
12-10-2017 15:43:27 by admin

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO


Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene  novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 )  Općinski načelnik raspisuje   JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO    ...
02-10-2017 10:11:50 by admin

JAVNI POZIV


Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH " broj: 39/03, 22/06 i 43/10 ) i Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim o...
25-09-2017 12:03:16 by Press

J A V N I P O Z I V stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Novi Grad Sarajevo


          Na osnovu člana 119. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17) i člana 12. Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 06/17) Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje     J...
22-09-2017 14:52:18 by Press

Javni oglas za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u povodu Dana Općine


JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA  OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO   1. Objavljuju se uslovi i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenih javnih priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u povodu dana Općine u 2017. godini, i to:   -Zlatna plaketa «Safet Hadži...
19-09-2017 11:44:46 by Press

J A V N I P O Z I V vlasnicima nekretnina u obuhvatu Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst, 2/17), člana 33.  stav (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 24/17) i Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana...
13-09-2017 16:21:52 by admin

JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 5. Odluke o subvencioni...
11-09-2017 15:48:26 by admin

JAVNI POZIV - GASTROID CENTAR raspisuje konkurs za upis polaznika na obuku za konobara/-icu


Gastroid centar za obuke u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u saradnji s referentnim poslodavcima, i uz financijsku podršku Općine Novi Grad Sarajevo, raspisuje konkurs za obavljanje 2-mjesečne dinamične obuke za zanimanje konobara/-ice u centru Gastroid, i prakse kod potencijalnog poslodavca. Po uspj...
06-09-2017 14:00:38 by admin