Javni poziv za dodjelu sadnica maline

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica maline

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sadnica maline sorte Vilamet stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo u cilju afirmisanja i podrške razvoju voćarske proizvodnje.

 

II PRAVO UČEŠĆA :

 

Pravo podnošenja prijava za dodjelu sadnica malina mogu ostvariti svi zainteresovani građani( fizička lica i fizička lica registrovana za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost) koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana.

 

III USLOVI ZA DODJELU SADNICA MALINA

 

Pravo na dodjelu sadnica malina mogu ostvariti svi zainteresovani građani( fizička lica i fizička lica registrovana za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost) koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana i koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 1. posjeduju minimalno 1 dulum pod zasadom jagodastog voća ili sadnica visokostablašica koji je zasnovan u

    skladu sa pravilima struke (plantažni i intenzivni sistem uzgoja sa sistemom za navodnjavanje) i na kojim su

    provedene sve potrebne agrotehničke mjere ( utvrđuje Komisija na licu mjesta),

 1. obezbijede finansijsko učešće u troškovima proširivanja zasada ( priprema zemljišta za sadnju, drvene ili

    betonske kolce za potporu;  žicu za špalire, sistem za navodnjavanje, analizu tla, mineralna  đubriva i sredstva

    za zaštitu za prvu godinu),

 1. da je zakonski korisnik zemljišta na području Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo a i šire na

    području BiH u površini od min. 0,5 duluma namjenjenog za proširivanje zasada i pogodnog za uzgoj

    jagodičastog voća ili visokostablašica ( prihvatljivog nagiba, bez viška podzemne vode, pogodno za

    navodnjavanje, pogodnog hemijskog sastava itd...) (utvrđuje Komisija na licu mjesta),

 1. da je upisan ili je podnio zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (potvrda

    nadležne općinske službe),

 1. ukoliko je podnosioc zahtjeva fizičko lice- obrtnik ima uredno izmirene poreske obaveze sa stanjem

    izmirenih poreskih obaveza ne starijim od 3 mjeseci.

 

IV KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA

 

 1. bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 

 • podnosioc zahtjeva nezaposlen (nalazi se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-biro Općine Novi Grad Sarajevo...................................................................................................10 bodova
 • podnosioc zahtjeva fizičko lice- obrtnik, registrovana poljoprivredna djelatnost kao osnovna djelatnost.......................................................................................................................................15 bodova
 • podnosioc zahtjeva fizičko lice- obrtnik, registrovana poljoprivredna djelatnost kao dopunska djelatnost.........................................................................................................................................5 bodova
 • za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva.............................................   3 boda
 • borački status podnosioca zahtjeva (nezaposlen demobilisani borac,

demobilisni borac sa neriješenim radnim statusom)....................................................................   7 bodova

    - dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva.....................................................................    2 bod

 • porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca.................................................    5 bodova
 • podnosioc zahtjeva ima priznat status RVI.................................................................................    5 bodova

-dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva...........................................................................   1 bod 

 • podnosioc zahtjeva ima status civilne žrtve rata, neratnih invalida

i u stanju je socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,

zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom......................................................................3 boda

-dodatni  status člana porodičnog domaćinstva kao civilne žrtve rata, neratnih invalida

i lica u stanju je socijalne potrebe......................................................................................................   1 bod 

 • podnosioc zahtjeva ima priznat status logoraša……………..........………………....................    3 bodova

-dodatni  logoraški status člana porodičnog domaćinstva..................................................................   1 bod 

 • podnosilac zahtjeva penzioner sa utvrđenom minimalnom penzijom u FBiH....................................2 boda

-dodatni status člana porodičnog domaćinstva - penzioner sa utvrđenom minimalnom

 penzijom FBiH.....................................................................................................................................1 bod

 

 1. b) posjedovanje certifikata o završenom kursu –edukaciji iz oblasti voćarstva

     .................................................................................................................................................................5 bodova

 

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost ima  podnosioc zahtjeva fizičko lice registrovano za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost kao osnovno zanimanje, zatim podnosioc zahtjeva fizičko lice registrovano za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost kao dopunska djelatnost, te podnosioc zahtjeva nezaposlen ( nalazi se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-biro Općine Novi Grad Sarajevo.

 

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz Zahtjev za dodjelu sadnica  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju  uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 

 1. a) obavezna dokumentacija:

 

 1. dokaz da je zakonski korisnik zemljišta ( minimalne površine utvrđene u poglavlju III javnog poziva):

    Zemljišno-knjižni izvadak ( ili posjedovni list) na ime podnosioca  zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva,

    ovjeren Kupoprodajni ugovor tj. Ugovor o poklonu ovjeren na  Sudu i sa regulisanim poreskim obavezama,

    Ovjeren Ugovor o zakupu ( korištenju) zemljišta sa regulisanim poreskim obavezama, rješenje nadležnog   

    organa ili sudska presuda i sl.,

 1. kućna lista,
 2. uvjerenje o kretanju na adresi za podnosioca zahtjeva, a za sve punoljetne članove domaćinstva sa kućne liste

    prijava o mjestu boravka,

 1. dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva -za podnosioca zahtjeva i za sve punoljetne članova domaćinstva

    priložiti dokaz ( za učenike i studente potvrda o redovnom školovanju, za nezaposlene potvrda sa

    biroa ili drugi dokazi o nezaposlenosti , uvjerenje PIO/MIO, ček od penzije, potvrda o mjesečnim primanjima  

    od  poslodavaca, potvrda o primanja po osnovu lične i porodične invalidnine i sl.)

 1. potvrdu da je podnesen zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata ( ukoliko

    podnosioc zahtjeva nije upisan u  Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata),

 1. potvrdu nadležne poreske uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama sa stanjem

     izmirenih poreskih obaveza ne starijim od 3 mjeseca ( podnose samo  podnosioci zahtjeva koji su

     fizička lica- obrtnici),

 1. ovjerena Izjava da će obezbjediti finansijsko učešće u troškovima proširivanja zasada

     (obrazac Izjava se može preuzeti na info punktu i u šalter sali Općine Novi Grad Sarajevo).

 

 1. Ukoliko podnosioc zahtjeva posjeduje jedan (ili više) od dole navedenih dokaza potrebno je da isti priloži uz zahtjev:

 

 1. uvjerenje od Općinskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za boračka pitanja o

    boračkom statusu podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domačinstva ( za podnosioca zahtjeva i članove

    porodičnog domaćinstva ukoliko imaju status boraca),

 1. rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI), za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog

    domaćinstva ukoliko imaju status RVI),

 1. rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici šehida ili porodici poginulih, umrlih ili nestalih

    boraca,

 1. potvrda od Udruženja logoraša za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva ukoliko imaju status

    logoraša),

 1. potvrda nadležne službe o statusu civilne žrtve rata, statusu neratnog invalida za podnosioca zahtjeva ili 

   članove porodičnog  domaćinstva  ukoliko imaju status civilne žrtve rata.

 1. certifikat o završenom kursu –edukaciji iz oblasti voćarstva.

 

Napomene:

 

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

Izabrani kandidat potpisuje Ugovor o dodjeli sadnica sa Općinskim načelnikom kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.

 

 

VI PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

 

Obrasci Zahtjeva za dodjelu sadnica malina mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjevi za dodjelu sadnica malina  sa pratećom dokumentacijom predaju se putem pošte ili na protokolu  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Katana Amna , tel. 033/291-184, E-mail poljoprivreda@novigradsarajevo.ba
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

 

- proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste izvršiće Komisija za dodjelu sadnog materijala- sadnica

  jagodastog voća i sadnica visokostablašica, a na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i

  postupaka za ostvarivanje prava na  dodjelu  sadnog materijala- sadnica jagodastog voća i sadnica

  visokostablašica broj: 02/03-24-22771/16 od 31.10.2016. godine.

 

VIII NAPOMENA:

 

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene (original

   predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

 • nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

 

zahtjev za dodjelu sadnica maline