Odluka - Usluga održavanja softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenih i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara