Lista propisa

Naziv naknade/takse Zakonski akt Opis naknade/takse
Odluka o visini komunalnih taksi
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini komunalnih taksi
 
Na osnovu čl.3 Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo
  • Za svaku istaknutu firmu
  • iznajmljivanje nekretnina osobama koje nisu državljanin BiH
  • držanje, odnosno morištenje sredstava za igru
  • držanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima
  • Isticanje plakata i panoa na javnim mjestima
  • korištenje prostora za kampove
Cjenovnik troskova tehnickog pregleda gradjevina 2016
Na osnovu čl 9. Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa, Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o načinu formiranja i radu komisije za tehnički pregled građevina
Ovim cjenovnikom utvrđuje se visina naknade , način obračunavanja i naplate troškova tehničkog pregleda građevine
Odluka o naknadama za koristenje podataka premjera i katastra_
Zakon o naknadama za korištenje podataka i vršenju usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katstra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja
Odluka o naknadama za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra_
Zakon o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katstra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja 
Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području ONGS
Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona sarajevo
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje:
  • kioska
  • slobodnostojećih otvorenih bašti
  • slobodnostojećih reklamnih panoa
  • slobodnostojećih displeja i ostalih sadržaja
Odluka o visini naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta-rente
Zakon o građevinskom zemljištu FBiH te Odluke o građevinskom zemljištu Kantona sarajevo i Statuta Općine Novi Grad Sarajevo
Ovom Odlukom određuje se visina i naknada za pogodnost građevinskog zemljišta kao i ostalog građevinskog zemljišta rente utvrđene po zonama u procentu od konačne prosječne građevinske cijene za 1m2 korisne stambene površine objekta
Odluka o obavljanju poslovnih djelatnosti na podrucju ONGSA
Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija Kantona Sarajevo
Ovom Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u poslovnim prostorijama na području općine Novi Grad Sarajevo, određuje se koje se poslovne djelatnosti mogu, odnosno ne mogu obavljati u prostorijama na području općine Novi Grad Sarajevo
Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostora
Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Općine Novi Grad Sarajevo i  Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija Kantona Sarajevo
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, uvijeti način i postupak dodjele u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija, zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visina i način zakupnine te ostala pitanja u vezi sa zakupnim odnosom poslovnih prostora kojima pravo upravljanja i raspolaganja ima Općina Novi Grad Sarajevo
Odluka o radnom vremenu u objektima u kojima pravna i fizicka lica obavljaju djelatnost na podrucju ONGSA
Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH,Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH,Zakon o turističkoj djelatnosti te Statuta Općine Novi Grad Sarajevo
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena , radno vrijeme u dane državnih praznika i u neradne dane u objektima u kojima se obavlja ugostiteljska, trgovačka, obrtnička i obrtničkoj srodne djelatnosti i djelatnosti putničkih agencija
Odluka o nacinu, vrsti i kriterijima provodenju podst mjera u oblasti prim poljop proizv na podrucju ONGSA 2015
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nacinu, vrsti, kriterijima provodenja podsticajnih mjera u oblasti prim poljop proizvodnje na ONGSA
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH te Statut Općine Novi Grad Sarajevo
Ovom Odlukom utvrđuje se namjena novčanih podsticaja i vrste, kriteriji i način provođenja podsticajnih mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo iz sredstava predviđenih Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za tekuću godinu