Izgradnja infrastrukture u funkciji boljeg standarda života

Na prijedlog magistra Semira Efendića, Načelnika Općine Novi Grad Sarajevo, Općinsko vijeće je donijelo odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Novi grad Sarajevo za period 2014. - 2020. godina. Imenovan je koordinator procesa u ime Općine Novi grad Sarajevo, formiran lokalni razvojni tim, tri sektorske radne grupe za lokalni ekonomski razvoj, društveni razvoj i okoliš, animirani Općinsko vijeće i njegove službe, općinska administracija, predstavnici civilnog i privatnog sektora, mjesne zajednice i svi građani i građanke Općine da uzmu aktivno učešće u svim fazama procesa izrade, oblikovanja, usvajanja, implementacije i evaluacije procesa i samog dokumenta. Ekonomskom institutu Sarajevo je u postupku javne nabave povjerena tehnička, ekspertska podrška i moderiranje procesa. U procesu pripreme i izrade korištena je metodologija integrisanog planiranja lokalnog razvoja utemeljena na iskustvima UNDP-a i EU, kao i iskustvima Ekonomskog instituta Sarajevo i Općine Novi grad Sarajevo u strateškom planiranju.

Metodologija polazi od principa partnerstva, zajedničkog vlasništva i participacije, održivosti, horizontalne i vertikalne integracije i koordinacije, transparentnosti, kvaliteta, inovacija, jasne strukture „stabla ciljeva“, paradoksa dualiteta, ekspertnosti, hijerarhije strateških planova, kao i principa subsidijarnosti,  koordinacije, participacije, korak po korak i savjetodavnog pristupa. Tekst Strategije razvoja Općine Novi grad Sarajevo pored sadržaja, popisa tabela i slika, liste skraćenica, sažetka i Uvoda, sadrži tri glavna dijela, i to:  Socio-ekonomsku analizu; SWOT matricu, strateško fokusiranje, viziju i strateške razvojne ciljeve; Sektorske razvojne planove – lokalni ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita okoliša.

U okviru socio-ekonomske analize data je analiza ključnih historijskih činjenica važnih za identitet Općine, geografskog položaja i prirodnih resursa, demografskih karakteristika i kretanja, stanja i kretanja u društvenoj infrastrukturi, rodne ravnopravnosti, mjesnih zajednica, civilnog društva, stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji, infrastrukture, komunalnih i administrativnih usluga, budžeta Općine, stanja okoliša. Ključni interni i eksterni faktori, vizija i strateško fokusiranje elaborirani su u okviru trećeg dijela Strategije. Geoprometna pozicija, prirodni (prostor) i ljudski kapital, te struktura budžeta zajedno sa iskazanim opredjeljenjem općinske administracije ka unaprjeđenju poslovnog okruženja i novim pristupima lokalnom ekonomskom razvoju, predstavljaju ključne faktore razvoja Općine Novi grad Sarajevo do 2020. godine. Za punu valorizaciju snaga Općine, potrebno je iskoristiti ključne prilike, koje se odnose na mogućnost korištenja međunarodnih fondova, programa i projekata, te povećanje investicija kroz kreiranje javno-privatnih partnerstava i drugih formi saradnje javnog i privatnog sektora. Za svaki od ključnih sektora: lokalna ekonomija, društveni razvoj i okoliš, u četvrtom dijelu dokumenta naznačeni su najvažniji problemi, potencijali, faktori, ciljevi, programi/projekti, očekivani ishodi sa indikatorima i okvirna finansijska konstrukcija. Dat je i plan implementacije po godinama.

Vizija i strateški ciljevi Općine respektuju Evropsku viziju 2020. koja se koncentriše na: pametan (inovacije, obrazovanje, digitalno društvo), održiv (energetika i konkurentnost) i inkluzivan razvoj (zapošljavanje, vještine, borba protiv siromaštva i isključenosti), ali i snage i slabosti Općine Novi grad Sarajevo, te prilike i prijetnje koje dolaze iz okruženja na nivou grada, kantona, entiteta, države i regije. Vizija Općine Novi Grad Sarajevo je „do 2016. godine postati najdinamičnija općina Kantona Sarajevo“. Do 2016. godine Općina bi trebala biti prepoznata kao općina čvrsto opredijeljena na poboljšavanje poslovnog okruženja, privlačenje investicija, podizanje kvaliteta života građana i povećanje energetske efikasnosti.
Ovako oblikovana vizija bi se ostvarila preko sljedećih strateških ciljeva, i to:  Konkurentna privreda koja će generisati nova, kvalitetna radna mjesta;  Jačanje ljudskog kapitala kroz povećanje znanja, vještina, inovativnosti, kreativnosti, socijalnu koheziju i inkluziju; Podizanje kvaliteta uprave i infrastrukture kao bitne komponente ugodnog življenja i uspješnog poslovanja; Očuvanje i zaštita okoliša i efikasno upravljanje energijom.

STRATEŠKI CILJ 1 STRATEŠKI CILJ 2 STRATEŠKI CILJ 3 STRATEŠKI CILJ 4
Konkurentna privreda koja će generisati nova, kvalitetna radna mjesta na području Općine Jačanje ljudskog kapitala kroz podršku projektima koji će rezultatirati većim znanjem, vještinama, inovativnošću, kreativnošću, boljom psihofizičkom kondicijom, socijalnom kohezijom i inkluzijom Podizanje kvaliteta uprave, infrastrukture i upravljanje prostorom kao bitne komponente ugodnog življenja i uspješnog poslovanja Očuvanje i zaštita okoliša i efikasno upravljanje energijom

 

Strateški razvojni cilj „Konkurentna privreda koja će generisati nova, kvalitetna radna mjesta“ operacionalizira se  kroz sljedeće prioritete (operativne ciljeve), i to: razvoj poticajnog poslovnog okruženja koji se implementira preko četiri mjere i 13 značajnih programa/projekata; razvoj dinamične privrede bazirane na znanju, novim tehnologijama i inovacijama koji se implementira preko tri mjere i 10 značajnih programa/projekata; unapređenje institucionalne podrške za razvoj biznisa koji se implementira kroz četiri mjere i 13 programa/projekata.

„Jačanje ljudskog kapitala kroz povećanje znanja, vještina, inovativnosti, kreativnosti, socijalnu koheziju i inkluziju“, drugi je strateški cilj koji se operacionalizira kroz četiri prioriteta (operativna cilja), i to: podizanje kvaliteta ljudskog kapitala koji se implementira preko četiri mjere i 18 značajnih programa/projekata; osiguravanje socijalne sigurnosti i inkluzije koji se implementira preko tri mjere i 13 značajnih programa/projekata; izgradnja i razvijanje identiteta koji se implementira preko jedne mjere i tri značajna programa/projekata.

„Podizanje kvaliteta uprave, infrastrukture i upravljenje prostorom kao bitne komponente ugodnog življenja i uspješnog poslovanja“, kao strateški cilj operacionalizira se kroz četiri prioriteta ili operativna cilja, i to: razvoj dobre uprave koji se implementira preko četiri mjere i 15 značajnih programa/projekata; podizanje kvaliteta infrastrukture koji se implementira kroz dvije mjere i osam značajnih programa/projekata; jačanje kapaciteta apsorpcije koji se implementira kroz dvije mjere i šest značajnih programa/projekata; upravljnje prostorom koji se implementira kroz dvije mjere i i sedam značajnih  programa/projekata.

Četvrti strateški cilj „Očuvanje i zaštita okoliša i efikasno upravljanje energijom“ operacionalizira se preko dva operativna cilja, i to: Zaštita prirode,  očuvanje i unaprjeđenje kvaliteta okoliša koji se implementira preko pet mjera i 30 značajnih programa/projekata; Povećanje energetske efikasnosti koji se implementira preko jedne mjere i 4 značajna programa/projekata.

Za svaki od značajnih programa/projekata naznačeni su korisnici, indikatori, razvojni efekti, dat okvirni plan implementacije za sektor lokalni ekonomski razvoj, sektor društveni razvoj i sektor okoliš.

Sredstva za realizaciju programa/projekata se osiguravaju kroz budžet Općine, Grada, Kantona Sarajevo, budžete određenih federalnih institucija, zavoda i službi, po osnovu međuopćinske saradnje, domaćih i međunarodnih fondova, programa i projekata.

Po okončanju javne rasprave biće pripremljen Okvir za implementaciju strategije, sa finalnim planom implementacije, indikativnim finansijskim planom, organizacijskim i ljudskim potencijalima za njegovo provođenje i evaluaciju, potrebnim elementima vertikalne i horizontalne integracije.

Strategija Općine Novi Grad Sarejvo je utemeljena na dosljednoj primjeni novih pristupa lokalnom ekonomskom razvoju, strateškom planiranju lokalnog ekonomskog razvoja, korištenju dobrih praksi i čvrstom opredjeljenju da se definisana vizija i strateški ciljevi realiziraju do kraja 2020. godine.

Sve projektne ideje, sugestije i prijedloge na Nacrt strategije općine Novi Grad Sarajevo do 2020 dostaviti do 01.03.2014 na slijedeće E-mail adrese nadja.kalamujic@eis.ba Ekonomski institut Sarajevo i denan@novigradsarajevo.ba Kabinet načelnika, ili u psmenoj formi na Kabinet načelnika, sa naznakom „prijedlozi za strategiju razvoja općine“, Bulevar Meše Selimovića 97, 71000 Sarajevo.